گردشگری در ایران

گردشگری بین المللی

اصطلاح گردشگری در اوایل قرن نوزدهم باب شد. اولین شکل گردشگری به صورت مسافرت زائران به مکان­های مقدسی بوده است(Beeton, 2006P, 13). همچنین امروزه گردشگری در دنیا، یکی از منابع مهم درآمدزایی و در عین حال از عوامل مؤثر در ادامه مطلب…

By 92, ago